วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัฒิส่วนตัว

นายธงเฉลิม   กองแก้ว   ชื่อเล่นธง
เกิดวันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ.2533
เอก  พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง